1. ریاضیات مالی: حسابان مالیاوین و کاربردهای آن در نظریه مالی، مدلهای مالی و قیمت گذاری مشتقات مالی، اعتبارات، ریسک اعتباری، نظریه نرخ‌های بهره و مشتقات نرخ بهره، سواپ‌های نکول اعتباری، معادلات دیفرانسیل تصادفی، معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی و کاربرد آن‌ها در علوم انسانی، نظریه بهینه سازی سبدهای سرمایه گذاری، ریاضیات سرمایه گذاری، نظریه سرمایه گذاری، هندسه‌های متناظر با مدل‌های مالی، فیزیک مالی. کنترل بهینه،
  2. ریاضیات بیمه: ریاضیات صندوق‌های سرمایه گذاری، بیمسنجی.
  3. مهندسی مالی: مدیریت ریسک مالی و مدیریت قیمت گذاری، تحلیل بنیادی
  4. بازارهای سرمایه: بنگاه‌های سرمایه‌گذاری، بورس‌ها، بیمه‌ها و ....
  5. ابزارهای مالی: اختیارات، مطالبات مشروط و ...
  6. کاربرد ریاضیات در علوم انسانی: ریاضیات در اقتصاد، ریاضیات در علوم اجتماعی، ریاضیات در زبانشناسی، ریاضیات در مدیریت.