تمدید چکیده مقالات
1396-12-21

قابل توجه اعضای پنجمین همایش ریاضیات و علوم انسانی (ریاضی مالی):

 مهلت ارسال چکیده مقالات تا روز جمعه مورخ 1396/12/25 تمدید گردید.