برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

21 اردیبهشت 1397
11:00-13:00

دانشگاه علامه طباطبایی 19-20 اردیبهشت 1397
ظرفیت: 30
شرکت کنندگان: 17
کامران سلمانی قرائی

21 اردیبهشت 1397
09:00-11:00

ظرفیت: 30
شرکت کنندگان: 16
محمد طزری- عظیمه کرمپور

20 اردیبهشت 1397
17:00-19:00

ظرفیت: 30
شرکت کنندگان: 17
محمد رضا حدادی

19 اردیبهشت 1397
14:30-15:15

20 اردیبهشت 1397
16:00-17:00

سایت دانشکده اقتصاد و دانشکده علوم ریاضی و رایانه
ظرفیت: 24
شرکت کنندگان: 14
دکتر یزدانیان و ...
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.
login