معرفی نقش ریاضیات و به ویژه ریاضیات مالی در بازارهای مالی، شناخت زمینه‌های تحقیقاتی مورد نیاز موسسات مالی و پولی کشور در جهت رفع نیازهای علمی و محاسباتی این موسسات،  ایجاد زمینه­‌ی شناخت متقابل فعالان و دانشجویان  رشته­‌ی ریاضیات مالی و دست اندرکاران بازار های سرمایه و موسسات مالی و پولی با هدف کارآفرینی برای دانش آموختگان این رشته­ و ارتقاء کیفی فعالیت های موسسات مذکور، تبادل نظر با همکاران دانشگاهی برای ایجاد زمینه های پژوهشی و آموزشی مشترک، معرفی فعالیت های دانشگاه‌های سراسر ایران در زمینه‌‌های آموزشی و پژوهشی مربوط به ریاضیات مالی.