چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397
09:35 تا 10:00
سخنرانی
دکتر حسن طائی
یادگیری و نوآوری پیش نیاز دانشگاه کارآفرین
رزومه ارائه دهنده
چکیده: فرایند ارضاء نیازهای شناختی، یادگیری نامیده می شود و نظام یادگیری اشاره به نظام اقتصادی پویایی دارد که تمام عاملان آن یاد گیرنده مادام العمر هستند و تلاش می کنند نتیجه یادگیری را به ارزش اقتصادی تبدیل کنند.نظام ملی نوآوریشبکه ای از بنگاه های عمومی وخصوصی، دانشگاه ها وسازمان های دولتی است که در کنش متقابل، هدف تولید دانش و تکنولوژی را در مرزهای ملیدنبال می کنند. شکل گیری نظام یادگیری و نوآوری ملی، منطقه ای و شرکتی پیش نیاز تشکیل دانشگاه کارآفرین است. مأموریت سوم دانشگاه که به انقلاب علمی شناخته می‌شود، باعث ظهور الگوی جدیدی به نام دانشگاه کارآفرینشده است. چنین الگویی با ایجاد شایستگی‌های کارآفرینی و فرهنگ سازمانی متناسب، شرایط تولید و انتقال دانش به جامعه، توسعه منطقه و افزایش رفاه برای مردم را فراهم می‌نماید. بنا بر اهمیت نقش و تأثیر روز افزون دانشگاهها در رفع نیازهای جامعه، این تحقیقدر ابتدا به تبیین ضرورت و جایگاه دانشگاه کارآفرین به عنوان نیاز جامعه امروزی پرداخته است. سپسبا این رویکرد که دانشگاه به عنوان خرده نظام در اجتماع قابل لحاظ است و پاسخگوی نیاز خانوار، بنگاه و دولت است، چهار ویژگی اصلی این دانشگاه استخراج شده است که عبارتند از: تعامل با اجتماع یا کسب و کار در منطقه، ایجاد اشتغال، تولید و انتقال علم و شیوه های آن و مسئولیت اجتماعی دانشگاه. همچنین مسئولیت جامعه در قبال دانشگاه نیز مد نظر قرار گرفته است تا چرخه نگاه سیستمی و اهمیت محیط در پیشبرد اهداف دانشگاه کارآفرین تکمیل گردد. واژگان کلیدی: دانشگاه کارآفرین، تحقیق و توسعه، تولید علم، توسعه، رشد اقتصادی
محل برگزاری
سالن شماره یک
محل برگزاری: سالن شماره 1
چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397
10:00 تا 10:40
سخنرانی
دکتر خسرو دهناد
Bitcoin, Cryptocurrencies and Cryprtoassets
محل برگزاری: سالن شماره 1
چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397
11:00 تا 11:40
سخنرانی
دکتر حسین عبده تبریزی
نقش ریاضیات در توسعه‌ی علم مالی
محل برگزاری
سالن شماره 1
محل برگزاری: سالن شماره 1
چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397
11:40 تا 12:20
سخنرانی
دکتر امیر هامونی
ابزارهای کمی در بازارهای مالی
محل برگزاری: سالن شماره 1
چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397
12:20 تا 13:00
سخنرانی
دکتر امیر تیمور پاینده
طراحی و محاسبات بیمه اتکایی
چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397
14:00 تا 14:30
سخنرانی
دکتر علی خبیری
کارایی اطلاعاتی و آثار مالی‏سازی در بازار آتی
چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397
14:30 تا 15:00
سخنرانی
دکتر حسینی مقدم
ICMTALk
معاون شرکت بورس
پنج شنبه 20 اردیبهشت 1397
09:00 تا 09:40
سخنرانی
دکتر علی دلاورخلفی
On Stochastic Control with Partial Observations and its Application in Banking System
پنج شنبه 20 اردیبهشت 1397
09:40 تا 10:20
سخنرانی
دکتر ندا اسماعیلی
بازارهای مالی بااطلاعات نامتقارن
پنج شنبه 20 اردیبهشت 1397
10:20 تا 11:00
سخنرانی
دکتر امیر صفری
تکنولوژی بیمه: آینده متفاوت صنعت بیمه
پنج شنبه 20 اردیبهشت 1397
11:20 تا 12:00
سخنرانی
دکتر ناصر خیابانی
Volatility spillover and volatility impulse response functions in crude oil, gold and exchange markets
پنج شنبه 20 اردیبهشت 1397
12:00 تا 12:40
سخنرانی
دکتر میثم رادپور
کمی‌سازی ریسک: نیاز به تغییر نگرش
پنج شنبه 20 اردیبهشت 1397
13:40 تا 14:20
سخنرانی
آقای علی نقوی
معرفی پایگاه داده های تحقیقاتی مالی ایران