چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397
10:00 تا 10:40
سخنرانی
دکتر حسن طائی
یادگیری و نوآوری پیش نیاز دانشگاه کارآفرین
چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397
11:00 تا 11:40
سخنرانی
دکتر خسرو دهناد
Bitcoin, Cryptocurrencies and Cryprtoassets
پنج شنبه 20 اردیبهشت 1397
08:30 تا 09:00
سخنرانی
دکتر علی دلاورخلفی
On Stochastic Control with Partial Observations and its Applicationin Banking System
پنج شنبه 20 اردیبهشت 1397
09:15 تا 09:45
سخنرانی
دکتر ندا اسماعیلی
بازارهای مالی بااطلاعات نامتقارن
پنج شنبه 20 اردیبهشت 1397
09:45 تا 10:15
سخنرانی
دکتر امیر تیمور پاینده
برآوردگر بیز برای آلفای کرونباخ